Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Opzegtermijn

De budgethouder mag de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Het opzeggen dient te gebeuren voor de 1e van de maand. Om misverstanden te voorkomen dient er schriftelijk opgezegd te worden onder vermelding van de reden. De budgethouder is niet aansprakelijk voor financiële schade die BV-dienstverlening of BijDeBron lijdt door opzegging. BV-dienstverlening mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen als daar gewichtige redenen voor zijn, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Ook hierbij geldt een opzegtermijn van een maand en kan in goed overleg een andere opzegtermijn worden afgesproken.

Wanneer eindigt de overeenkomst direct?

  • als de budgethouder overlijdt
  • als de zorginstelling failliet wordt verklaard of surseance van betaling is verleend
  • als het zorgkantoor beslist dat de budgethouder geen recht meer heeft op een persoonsgebonden budget

Samenwerkingsverband

BV-dienstverlening verricht voor BijDeBron een aantal werkzaamheden. Met name het intakegesprek met de aspirant cliënt, cliëntenregistratie en facturatie en eventuele ondersteuning bij PGB aanvragen.

Facturering

BV-dienstverlening factureert maandelijks op basis van de ingekochte zorgverlening van deze overeenkomst opgenomen declaratieoverzicht. Het uren declaratie overzicht wordt iedere maand opgesteld en ondertekend door de zorgvrager, daarna volgt facturatie. Niet afgenomen zorg die wel d.m.v. de zorgovereenkomst is overeengekomen, wordt wel in rekening gebracht, tenzij dit voorafgaand aan de betreffende maand d.m.v. van een wijzigingsformulier is aangegeven.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

De budgethouder en BV-dienstverlening en BijdeBron zorgen er samen voor dat de zorgverlener veilig kan werken. BV-dienstverlening of zorgverleners die in opdracht van BijDeBron werken, zijn niet aansprakelijk te stellen voor geleden schade als gevolg van de geboden zorgverlening.

Aansprakelijkheid

Iedere wettelijke verplichting tot schadevergoeding van BijdeBron en de zorgverleners, die zijn grondslag vindt in een toerekenbare tekortkoming in of een onrechtmatige daad tijdens de geboden zorgverlening, is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Waar het de door BV-dienstverlening ingeschakelde zorgverleners betreft is dit beding een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW. De zorgverleners hebben dit beding reeds onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard. Zo nodig aanvaarden deze zorgverleners dit derdenbeding alsnog schriftelijk op eerste verzoek of uit eigener beweging.
Door de ondertekening van deze overeenkomst verklaart de budgethouder dat hij/zij kennis heeft genomen van de hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen en het hierboven genoemde derdenbeding. Ook verklaart hij/zij door de ondertekening van deze overeenkomst beide te hebben aanvaard.

Wie draagt de sociale lasten af?

BV-dienstverlening en BijDeBron zijn als werkgevers van de zorgverleners verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle inhoudingen of afdrachten waartoe de zorginstelling verplicht is op grond van de wet.

Klachtenprodedure

Als cliënt heeft u ingevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector het recht om klachten in te dienen over beslissingen en gedrag van medewerkers van onze instelling. Hiervoor is er een klachtenprocedure opgesteld, waarvan u over de inhoud voorafgaand aan de zorgverlening geïnformeerd bent.

Wat u verder door middel van ondertekening van een zorgovereenkomst afspreekt

  • Met de ondertekening garandeert BijDeBron dat er zorgverleners voor u beschikbaar zijn voor de duur van de overeenkomst. BijDeBron behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een vervangende zorgverlenende relatie in te zetten.
  • De maximale jaarlijkse tariefverhoging die BijDeBron kan doorberekenen is gelijk aan de indexering van het persoonsgebonden budget voor dat jaar.
  • BijDeBron garandeert de kwaliteit van de hulp en de zorgverlener verricht zijn werk zoals van een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden. BijDeBron moet, indien van toepassing, voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De zorgverleners die in opdracht van BijDeBron werken verrichten hun werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden.
  • BijDeBron en alle betrokken zorgverleners houden alles geheim wat zij weten over de budgethouder en diens gezin, partner of huisgenoten.
  • BV-dienstverlening moet er bij de overdracht van de werkzaamheden voor zorgen dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Dit gebeurt in overleg met de budgethouder en BijDeBron.
  • Van de budgethouder wordt respect gevraagd voor de christelijke identiteit van BijDeBron en de zorgverlenende relatie. Deelname aan godsdienstige activiteiten vinden plaats op vrijwillige basis, tenzij vooraf in het zorgplan anders is vastgesteld.


  • Toevoegen aan:
Tip op Hyves

Wij geloven dat ieder mens uniek is geschapen en dat God voor ieder mens een doel heeft. Als dit doel herkend wordt en binnen bereik komt zien we vaak dat mensen gelukkig zijn.
search
Wil je je aanmelden? Dan vindt je hier alle informatie over de intake procedure.